LATVIJOS JAUNIMO ČEMPIONĖ

Lietuvių

L A T V I J O S   J A U N I M O   Č E M P I O N Ė

    J A L A B A M A   T I K R A I   N A U J A

                   Sveikiname Joną Borevičių